Czy na pewno chcesz wylogować się z serwisu?

Polityka Jakości

Polityka Jakości, Środowiskowa i Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw

Marmite należy do największych producentów wyrobów z kompozytu mineralnego. Dla naszych klientów chcemy produkować wyroby w jakości spełniającej ich oczekiwania oraz w sposób ciągły wdrażać dla nich nowe produkty. Naszym celem jest zbudowanie silnej marki Marmite jako preferowanego przez Klientów dostawcy biznesowego i zdobycie pozycji niekwestionowanego lidera w różnych kanałach dystrybucji dostarczając nowoczesne, innowacyjne i przyjazne dla środowiska rozwiązania w zakresie umywalek, brodzików i wanien z kompozytu mineralnego. Nasze działania ukierunkowane są na zapewnienie ciągłości oraz bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw.

Aby osiągnąć powyższe w naszej działalności dążymy do:

 • identyfikacji potrzeb Klientów i dostarczanie wyrobów zgodnych z ich oczekiwaniami,

 • transparentności działań i otwartej oraz sprawnej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz firmy,

 • terminowej dostawy wyrobów o wymaganej jakości wyprodukowanych przy użyciu materiałów i surowców spełniających wewnętrzne i zewnętrzne wymagania,

 • zapewnienia stałego doskonalenia i wykorzystania potencjału pracowników,

 • stałego podnoszenia świadomości jakościowej pracowników w zakresie jakości, odpowiedzialności środowiskowej oraz wpływu na łańcuch dostaw,

 • zarządzania infrastrukturą poprzez wprowadzenie rozwiązań mających na celu minimalizowanie negatywnego wpływu czynników szkodliwych na środowisko,

 • troski o środowisko poprzez poprawienie efektywności energetycznej procesów oraz rozsądne wykorzystanie zasobów naturalnych,

 • projektowania wyrobów, które pozwoli zminimalizować ich negatywny wpływ na środowisko podczas produkcji, użytkowania i utylizacji,

 • zmniejszania produkcji odpadów oraz poddawanie ich recyklingowi,

 • zgodności z wymaganiami prawnymi dotyczącymi wyrobów, środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa,

 • efektywnego zarzadzania ryzykami i szansami w naszych procesach,

 • ciągłej identyfikacji, oceny i określania sposobów postępowania z ryzykami związanymi z łańcuchem dostaw,

 • pełnej gotowości i reagowania na awarie oraz przywrócenie bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw,

 • poprawy bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw poprzez realizację programów bezpieczeństwa.

Deklarujemy również zapewnienie zasobów do ciągłego doskonalenia i rozwoju Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw zgodnie z wymogami norm ISO 9001:2015, 14001:2015 i 28000:2007 oraz zgodnie z rozwojem Firmy. Zapewniamy, że każdy pracownik będzie znał, rozumiał i realizował cele i zadania wynikające z niniejszej polityki oraz przyjętego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw.

Prezes Zarządu: Brian McCluskie

Certyfikat ISO 9001
Certyfikat ISO 9001
Languages: PL
Format: PDF
Size: 982 KB
Download file
Certyfikat ISO 14001
Certyfikat ISO 14001
Languages: PL
Format: PDF
Size: 986 KB
Download file
Certyfikat ISO 28000 (Łowyń)
Certyfikat ISO 28000 (Łowyń)
Languages: PL
Format: PDF
Size: 59 KB
Download file
Certyfikat ISO 28000 (Zakrzewo)
Certyfikat ISO 28000 (Zakrzewo)
Languages: PL
Format: PDF
Size: 60 KB
Download file
0
You have added (0) products to the NotePad.
Go to the NotePad Clear products